VATTEN & Avlopp

Här samlar vi all relevant information och dokument som rör en av Samfällighetens viktigaste anläggningar - vatten och avlopp. Rutiner, Status och Dokument har permanent plats högtst upp, övriga uppdateringar förs in i VA-bloggen för att kunna hålla historisk överblick.

RUTINER
  • Vattnet sätts normalt på 1 april eller, om påsken infaller tidigare, på skärtorsdagen.
  • Vattnet stängs normalt av den 15 november.
Rutiner för på- och avstängning är i slutänden beroende av väderleken. När beslutet om datum för att sätta på respektive stänga av är definitivt förs det in på hemsidan. Angivna datum avser närmaste vardag. Varje fastighetsägare ser till att den egna anslutningen är stängd när vattnet sätts på, oavsett om det sker tidigare än planerat eller meddelande inte hunnit läggas ut.

STATUS
I dag stängdes vattnet till Tullen. Därmed är allt vatten bortkopplat för säsongen.
Se bloginlägg nedan för ytterligare detaljer
Styrelsen 6 december 2016

DOKUMENT

2018 > 03

Prognosen talar om ihållande minusgrader flera dagar i sträck och då kan vi inte ens sätta på kranen vid postboden. Dessutom är sannolikt vissa avlopp frusna. Tjälen lär vara 30-40 cm djup.

Lennart Tham rapporterar att den stora avloppsbrunnen är frusen så pumparna kan inte startas. Att fylla på mer avlopp kan orsaka problem och eventuellt skador.

Allfix kommer ut till Gåsö på måndag 26 mars för inspektion / ev åtgärd av vattentanken. Dennis skall också ut då och göra en del förberedelser samt försöka få ihop Lunneviksledningen.
Läs hela inlägget »
Efter nära två års sega diskussioner har vi äntligen fått ett nytt VA-avtal med kommunen, genom Leva i Lysekil AB. Det tidigare kravet på höga anslutningsavgifter till kommunen för nya abonnenter är borta.

I det nya avtalet står följande beträffande avgifter: "Föreningen erlägger till huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen anläggningsavgift enligt vid inkopplingen gällande taxa. Brukningsavgift debiteras föreningen enligt huvudmannens vid varje tidpunkt gällande VA-taxa. Föreningen ombesörjer själv avgiftens fördelning och debitering på ägare till anslutna fastigheter".

Det innebär att vi inte ska betala mer i anläggningsavgift än det som en gång gjordes vid inkopplingen. Man behåller dock kravet på rapportering: Före anslutning av ytterligare fastigheter eller utökning av lägenhetsantal ska föreningen inhämta huvudmannens skriftliga godkännande. Detta motiverar man, vid vår förfrågan, med att kommunen vid eventuella framtida ändringar av lagar och regler behöver känna till hur många abonnenter vi är.

Den andra viktiga förändringen i avtalet är att man frångår principen med enbart fast förbrukningsavgift till en med en del fast och en del rörlig. När detta skrivs har vi inte uppgift om vilka belopp det kommer att bli, men den rörliga avgiften 2017 var 34 kronor per kubikmeter vatten. Då vår tidigare fasta avgift var baserad på helårsförbrukning är det troligt att avgiften till kommunen nu kommer att bli lägre.

Som vi uppfattat det är kommunens leveranskapacitet anpassad till cirka 80 normalförbrukare. Om det behöver höjas till nästa steg, troligen cirka 90, utgår en engångsavgift för ”en större mätare” om cirka 200 kkr.
Genom att en del av den årliga kostnaden baseras på förbrukning aktualiseras frågan om vi ska återgå till individuell mätning. Det är upp till oss att avgöra och är kanske en lämplig fråga till årsmötet.

Anslutningsavgifter till föreningen
Genom att villkoren gentemot kommunen klarats ut, har styrelsen kunnat ta beslut om vilken anslutningsavgift till föreningen som ska gälla för nya abonnenter. Den ska utgöra ett prisbasbelopp (45500 kr 2018) för vatten och avlopp respektive 60 % därav om det bara gäller endera vatten eller avlopp. Den enskilde svarar också för fackmannamässig inkoppling samt servisledningar till huset från föreningens ledningar.

Grundprincipen för anslutningsavgiften är att man köper in sig med en andel i värdet av den investering som gjorts. Värdet av det samfällda systemet är svårt att uppskatta. Bokföringsmässigt är det mesta i dag avskrivet och den ursprungliga kostnaden hölls nere tack vare mycket stor andel eget arbete. Å andra sidan är nyttan för abonnenten i dag lika stor som när systemet var nytt. Som en jämförelse skulle man också kunna utgå från nyanskaffningsvärdet. Ett sätt att få en uppfattning om det, är att jämföra med Kornöarna som till stora delar är färdiga med sitt VA-system för inkoppling till kommunen på fastlandssidan i vår. Vi har fått del av deras väl dokumenterade uppgifter och kostnader.

Kornös anläggning med året runt-vatten ger en kostnad på närmare 200 kkr per hushåll, varav cirka 7 % utgör avgiften till kommunen. Kornöarna har längre sträcka till fastlandet än vad Gåsö har, men å andra sidan har man hos dem kunnat lägga en tredjedel av kostnaden på sina kommersiellt drivna gästhamnar. Så siffran är inte helt irrelevant som en eventuell nyanskaffningskostnad för vår anläggning. Man kan också notera att avgiften för ett normalt småhus på fastlandssidan med kommunal anslutning i fjol utgjorde 260 kkr.
Läs hela inlägget »
Avloppsledningen till / från Lunnevik har på grund av frosten gått isär i kopplingen nedanför "pepparkakshusen" (nära nya seglarboden). Vi bedömer att skadan är lätt att åtgärda och Dennis har lovat att inom kort göra så.

Vi meddelar när detta är klart men det kan ta ytterligare viss tid innan avloppsvattnet i ledningen tinat.
Läs hela inlägget »