Sophanteringen på Gåsö

Denna sida är ägnad till de förändringar i avfallshanteringen som Lysekils kommun avser införa våren 2018. Information om detta och annat som berör avfallshantering uppdateras löpande i sop-bloggen nedan.
Vi tar tacksamt emot alla kommentarer och förslag!
 

SOP-BlogG

Nyheter och händelser läggs upp kronologiskt. Klicka på en rubrik för att komma till "hela" bloggarkivet.

2015

I skrivande stund distribuerar Rambo informationsmaterial till kunderna om att sophämtning på Gåsö kommer att upphöra i september 2017. Styrelsen har ägnat mycket tid och kraft under hösten att följa ärendet i akt och mening att hitta en lösning som innebär fortsatt, kollektiv, transport av avfall från vår ö. Vi är öppna för en konstruktiv dialog och alternativa vägar framåt. Tyvärr har våra ansträngningar så här långt varit resultatlösa. Vårt intryck är att kommunen inte hittills varit speciellt sugen på att diskutera avvikelser från planen.

FÖLJANDE HAR HÄNT:
Rambo författade ett Förslag till Avfallsföreskrifter för Lysekils Kommun vilket finns att läsa här. (Det något anmärkningsvärda är att entreprenören (Rambo) har fått uppdraget att skriva kommunernas regelverk som Rambo själva sedemera skall utföra.)

Under 24§ kan man kort konstatera att "Hämtningsområde 2 omfattar samtliga öar utan fast landförbindelse. Inom hämtningsområde 2 erbjuder Rambo de två abonnemangsformerna i kärl på gemensamma uppställningsplatser på fastlandet:
  • ”Sorterat matavfall och restavfall” respektive
  • ”Blandat mat- och restavfall”
Vår tolkning är att uppställningsplatsen kommer att vara vid pumphuset i Stockevik.

Rambos förslag skickades till Miljönämnden i Mellersta Bohuslän som lämnade följande yttrande. Nämnden konstaterar att " Miljöenheten har varit delaktiga och lämnat synpunkter under arbetets gång. Dock kvarstår några synpunkter.../... Om hämtning i kommunens / Rambos regi upphör bör alternativa lösningar till hämtning på öarna ske, som t.ex kan vara separat särtaxa, hämtning via Västkuststiftelsens entreprenör, begränsning i hämtning av t.ex farligt avfall."

Styrelsen har haft flertal diskussioner med Miljönämndens förvaltningschef Bo Hallgren, som verbalt haft ett mycket starkare uttryckssätt än vad som formulerades i remissyttrandet. Han menar att det är otänkbart att dra in denna kommunala service, att renhållningskollektivet solidariskt skall belastas även för ötransporter samt att konsekvenserna för de tre öarna blir orimliga (Gåsö, Stora och Lilla Kornö).

Vi har parallellt en nära dialog med Kornöarnas representanter. När vi väl fick Miljönämndens yttrande skrev ordföranden för Stora Kornö i ett mail att "Jag är inte orolig själv, utan tycker att de argument vi framfört står för sig själva, och de har ju kommit kommunstyrelsen till del."

Tyvärr skulle det visa sig vara en falsk förhoppning. Kommunstyrelsen klubbade utan reservationer igenom Rambos förslag i början av november - utan att meddela någon av de berörda öarna. Miljönämnden teg lika klädsamt.

Kornöarna har tillsammans ca 2 000 gästande båtar per säsong, vilket utgör den enskilt största posten i föreningarnas finansiering. Om sophanteringen dras in överväger Kornöarna att stänga sina gästhamnar. Därtill genomförde nyligen Stora Kornö en omfattande investering i bryggan för att svara upp mot kraven att lossa och lasta sopcontainers - en investering som vid stäningning av gästhamnen inte bara blir ofinansierad uten även helt meningslös.

VAD HÄNDER NU?
Vi arbetar vidare på så många fronter som möjligt:
  • Möte med beslutsfattare inom kommunen. Högst prioritet är kommunstyrelsens ordförande
  • Formell överklagan av beslutsprocessen; här söker vi förvaltningsjuridisk expertis
  • Utvärdering av Gåsös alternativ vid sidan av Rambo
  • Skapa opinion genom att lyfta frågan offentligt
  • Samverkan med Örådet, Skärgårdarnas Riksförbund
  • Samverkan med Stockevik och Kornöarna
Läs hela inlägget »

Under sommaren 2015 genomfördes ett första steg i att förbättra avfallshanteringen på Gåsö. Vi kom överens med Lysekils kommuns entreprenör Rambo att sortera ut hushållsavfall för produktion av biogas. Varje hushåll fick möjlighet att slänga matrester i kompostpåsar, som lämnades i separata avfallskärl, varvid beläggningen i den normala containern minskade. Försöket får anses vara lyckat då de gröna kärlen fylldes ganska snabbt, ohanterlig lukt av soptipp uteblev och det praktiska handhavandet att rulla tunnorna till och från Ångbåtsbryggan fungerade väl.

I diskussionerna med Rambo var de tydliga med sina intentioner att så snart möjligt upphöra med hämtning av avfall från öar utan fast förbindelse, och i stället hänvisa kunderna till sorteringsstationer på fastlandet. Planeringen var under våren 2015 i full gång, och man avvaktade "endast de politiska besluten" för att kunna verkställa. Styrelsen informerade om detta vid årsstämman 2015.

Läs hela inlägget »